ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Με την καταχώριση των στοιχείων σας στη φόρμα του site δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για τις διατάξεις του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ., και ότι συναινείτε στην υποβολή των απαιτούμενων προσωπικών στοιχείων στο 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά την προσέλευση στο site και κατά την συμπλήρωση της φόρμας συλλέγονται οι εξής πληροφορίες: 

Το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e mail), οι ημερομηνίες, ο λόγος της επίσκεψης σας στο site, καθώς και οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία επιθυμείτε να μας καταχωρίσετε. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται για ενενήντα (90) ημέρες στον ιστότοπο με σκοπό: 

α) την αποστολή email σχετικά με τα αιτήματα σας

β) την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μέσω email αν το έχετε ζητήσει

γ) την αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών σχετικών με τις υπηρεσίες που παρέχει το ιατρείο

δ) τη διαχείριση των αιτημάτων που υποβάλατε οι ίδιοι στον ιστότοπο του ιατρείου.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών δεδομένων είναι η ιατρός: Φίκα Ζωή του Αριστομένη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του, διόρθωσης ή διαγραφής τους, δικαίωμα φορητότητας τους και δικαίωμα αντίταξης της επεξεργασίας τους. Έχει επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Αθήνα), σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να επικοινωνεί με το ιατρείο εγγράφως είτε με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Τσιμισκή αρ. 70 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@zoefika.gr

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πρόσβαση στο αρχείο δεν είναι δυνατή σε τρίτους, πλην των, κατ’ εξαίρεση, περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά από την κείμενη νομοθεσία.

Περαιτέρω, το ιατρείο δύναται να αποστέλλει μηνύματα τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικά ή για υπενθύμιση ενώ τα προσωπικά στοιχεία, δύνανται να επεξεργαστούν συνεργάτες του ιατρείου (γραμματέας, βοηθός ιατρού) χωρίς να απαιτείται προηγούμενα ειδική ενημέρωση. Οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν μόνο στους ανωτέρω συνεργάτες του ιατρείου, στο μέτρο που επιτρέπεται βάσει νόμου, ενώ τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

Σημειωτέον ότι κάθε ιατρός δεσμεύεται από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας να διασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο και να προστατεύει τα στοιχεία των ασθενών του.