Ζωή Φίκα

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΣ

Για την χρήση των δημοσιευμένων προσφορών του ιατρείου μας, που αφορούν είτε σε μεμονωμένες συνεδρίες είτε σε πακέτα συνεδριών, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

1. Το ιατρείο «ΖΩΗ ΦΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» προβαίνει στην παροχή με μειωμένο κόστος συγκεκριμένων υπηρεσιών («προσφορές»), με σκοπό την εμπορική τους προώθηση, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση του.

2. Οι «προσφορές» δύνανται να αφορούν είτε μεμονωμένες συνεδρίες είτε πακέτο συνεδριών (επαναλαμβανόμενες συνεδρίες) και είναι απόλυτα προσωπικές. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση τμήματος συνεδρίας ή μεμονωμένης συνεδρίας εκ του συνόλου των συνεδριών από περισσότερα του ενός ατόμου.

3. Οι «προσφορές» ισχύουν αποκλειστικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και, ειδικότερα, αυτό που αναφέρεται κάθε φορά στις δημοσιεύσεις της επίσημης ιστοσελίδας ή του επίσημου λογαριασμού του ιατρείου στο Instagram.

4. Οι «προσφορές» ισχύουν από την δημοσίευσή τους και αποκλειστικά για την αγορά νέων υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε ήδη τρέχουσες παρεχόμενες υπηρεσίες.

5. Για την ενεργοποίηση της επιλεγμένης «προσφοράς» απαιτείται να γίνει πλήρης και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματός της εντός του χρονικού διαστήματος της διάρκειάς της. Σε διαφορετική περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του συνόλου του τιμήματος, η «προσφορά» δεν ενεργοποιείται και το ήδη καταβληθέν τίμημα, το οποίο, με την επιφύλαξη του όρου 7, δεν δύναται να επιστραφεί, θα χρησιμοποιηθεί για άλλες υπηρεσίες του ιατρείου με τις εκάστοτε τρέχουσες τιμές.

6. Μετά την καταβολή του συνολικού ή μέρους του τιμήματος για κάποια «προσφορά» και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του ιατρείου, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της συνεδρίας ή του πακέτου συνεδριών με άλλο πρόγραμμα που δημοσιεύθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο, ακόμα κι αν αφορά την ίδια παρεχόμενη υπηρεσία.

7. Υπαναχώρηση από συνεδρίες ή πακέτα συνεδριών που έχουν αγοραστεί σε τιμή προσφοράς εκ μέρους του πελάτη και επιστροφή του συνόλου του ποσού που έχει καταβληθεί από τον πελάτη προς το ιατρείο επιτρέπεται μόνον εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχει παρασχεθεί από το ιατρείο απολύτως καμία υπηρεσία ή μέρος αυτής και μόνο [α] εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την καταβολή του τιμήματος ή της πρώτης δόσης αν αυτό έχει καταβληθεί τμηματικά εφόσον η συμφωνία για την αγορά της υπηρεσίας έλαβε χώρα στο ιατρείο ή [β] εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την καταβολή του τιμήματος ή της πρώτης δόσης αν αυτό έχει καταβληθεί τμηματικά, εφόσον η συμφωνία έγινε εξ αποστάσεως.

7Α. Σε περίπτωση παρόδου των ως άνω χρονικών ορίων και εφόσον δεν έχει παρασχεθεί από το ιατρείο απολύτως καμία υπηρεσία ή μέρος αυτής, δύναται να επιστραφεί στον πελάτη έως το 70% του ποσού που έχει καταβάλλει ανάλογα με το κόστος της υπηρεσίας που έχει αγοράσει και το χρόνο που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της καταβολής των χρημάτων και του αιτήματος υπαναχώρησης.


7Β. Μοναδική εξαίρεση από τα ανωτέρω αποτελούν σοβαροί και αποδεδειγμένοι ιατρικοί λόγοι ή επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από την παρεχόμενη υπηρεσία. Στην τελευταία περίπτωση, εφόσον δεν έχει παρασχεθεί από το ιατρείο απολύτως καμία υπηρεσία, το ποσό που καταβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο επιστρέφεται αυτούσιο εντός τριών (3) ημερών από τη στιγμή που θα σταλεί ηλεκτρονικά από τον πελάτη προς το ιατρείο το σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από τα αποδεικτικά συνδρομή των ιατρικών λόγων. Εφόσον έχει παρασχεθεί τμήμα της θεραπείας, επιστροφή χρημάτων γίνεται αφού αφαιρεθεί αναλογικά από το συνολικό ποσό του κόστους της θεραπείας η υπηρεσία που έχει παρασχεθεί. Ο ως άνω υπολογισμός του κόστους και η αναλογική αφαίρεση της υπηρεσίας που έχει παρασχεθεί γίνεται στην τιμή της προσφοράς.


8. Οι προσφορές για μεμονωμένες συνεδρίες ή πακέτα συνεδριών laser αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις περιοχές του σώματος που αναφέρονται στη δημοσίευση της προσφοράς.


9. Η καταβολή του τιμήματος ή έστω μέρος αυτού, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, συνεπάγεται ότι ο/η πελάτης έχει ενημερωθεί, έχει κατανοήσει και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα αφενός το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων της «προσφοράς» που έχει επιλέξει και, αφετέρου, τις ειδικότερες λειτουργίες, πιθανούς κινδύνους, παρενέργειες και επιπλοκές που ενδεχομένως προκύψουν κατά την διάρκεια της συνεδρίας.